Kwaliteit

De cliënt heeft een centrale positie binnen onze organisatie, daarom bezien we ook het onderwerp kwaliteit vanuit het perspectief van de cliënt. Zo stellen wij ons voor, dat kwalitatief goede zorg voor de cliënten betekent dat zij zich prettig voelen bij de dienstverlening die zij ontvangen, dat zij het gevoel hebben dat de begeleiding bijdraagt aan de kwaliteit van hun bestaan en dat zij erop kunnen vertrouwen dat de geboden ondersteuning altijd zo goed mogelijk zal aansluiten bij hun individuele behoeften.

Maatschappelijk belang
Het hoog houden van de kwaliteit is niet alleen een interne waarde binnen de organisatie zelf, ook in maatschappelijke zin wordt van De Haardstee verwacht dat er goede kwaliteit wordt geleverd. Om deze reden wordt er – naast de financiële verantwoording – ook op het gebied van kwaliteit verantwoording afgelegd aan een aantal externe partijen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door de jaarlijkse (kwaliteits)verantwoording (via DigiMV op www.jaarverslagenzorg.nl) en de deelname aan het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.

Doelstellingen van het kwaliteitsbeleid:

  • Het bieden van kwalitatief goede zorg aan onze cliënten, dit betekent in de eerste plaats dat de geboden ondersteuning zo goed mogelijk aansluit bij de individuele zorgvraag van de cliënt;
  • voldoen aan de (wettelijke) eisen op het gebied van kwaliteit, met name rond (cliënt)-veiligheid, medezeggenschap, privacybescherming en klachtrecht;
  • het jaarlijks afleggen van kwalitatieve verantwoording aan externe partijen (middels het jaarverslag, het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en de HKZ).

HKZ keurmerk.
Sinds 2008 beschikt De Haardstee over het HKZ keurmerk. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Simpelweg betekent dit dat onze organisatie voldoet aan de opgestelde normen voor het kwaliteitsmanagementsysteem in de zorgsector. De onafhankelijke organisatie Lloyd’s Register Nederland heeft onze werkwijze getoetst en akkoord bevonden. Het HKZ-keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit.

Voor De Haardstee geldt dus, dat:

  • De zaken intern goed op orde zijn;
  • de klant (lees: cliënt) bij ons centraal staat;
  • we betrouwbare resultaten kunnen presenteren;
  • en we voortdurend werken aan de verbetering van de zorg- en dienstverlening.

Vooral dat laatste punt is voor ons erg belangrijk. We zijn namelijk van mening dat het werk nooit af is. Aan de hand van de toetsing kijken we voortdurend hoe we het nog beter kunnen doen. En elke drie jaar bepaalt Lloyd’s Register Nederland of we het keurmerk opnieuw krijgen.